Ochrana osobných údajov

Od 25.5.2018 je v platnosti zákon pre ochranu osobných údajov podľa GDPR.

Prevádzkovateľ stránky www.ldpyramida.sk  sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi spoločnosti LD-PYRAMIDA Slovakia spol. s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie
 2. Právo na prístup k osobným údajom
 3. Právo nepresné osobné údaje opraviť či doplniť
 4. Právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch
 5. Právo na obmedzenie spracovania
 6. Právo na oznámenie opravy, výmazu či obmedzenia spracovania'
 7. Právo požadovať prenesenie údajov
 8. Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 9. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
 10. Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch
 11. Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a v GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovávaním Vašich osobných údajov využite prosím e-mail info@ldpyramida.sk. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zabránili prístupe neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.